Vedtægter

Vedtægter for Hjerting Borgerforening

§ 1
Foreningens navn er Hjerting Borgerforening,

§ 2
Foreningens formål er at varetage borgernes fælles interesser.

§ 3
Foreningens geografiske område er Hjerting Sogn samt naturlige opland.
Som medlemmer kan alle borgere og grundejere, der er fyldt 18 år optages.

§ 4
Regnskabsåret er kalenderåret. Medlemskontingent må være betalt inden
udgangen af december måned. Bestyrelsen opkræver kontingentet.

§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af
den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan, hvis den enstemmigt finder det
fornødent, supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer, som dog ikke
har stemmeret. Der er skiftevis 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant
og 3 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant på valg. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt og mødet
er varslet senest 4 dage før. Ved afstemninger, hvor stemmerne står
lige, er formandens stemme afgørende. 1. suppleant kan indkaldes af
bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse eller længerevarende
sygdom.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den anses,
når den er lovligt indvarslet, for beslutningsdygtig, uanset det mødte
antal medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af marts måned og indkaldes med 30 dages varsel ved
løbesedler eller bekendtgørelse i dagblad/lokalblad efter bestyrelsens
skøn, indeholdende frist for indsendelse af forslag.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt
til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel efter
bestyrelsens beslutning, og skal sammenkaldes af formanden i løbet af
højst 10 dage, hvis han får skriftlig krav herom af 2 bestyrel-
sesmedlemmer eller mindst 15 procent af medlemmerne med opgiven
dagsorden. Stemmeafgivelse foregår ved håndsoprækning, såfremt ingen
kræver skriftlig afstemning.
Et medlemskab har 1 stemme.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 25 procent af medlemmerne er
fremmødte, og for at et forslag kan vedtages kræves 2/3 flertal. Såfremt
der ikke er 25 procent fremmødte, kan vedtægtsændringer vedtages på
en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kræves 2/3 flertal af de
fremmødte. Ellers er almindelig stemmeflertal afgørende.

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.
Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

§ 8
Bestyrelsen tilstræber, at der mindst en gang om året bliver afholdt et
møde med foreninger i området, hvor en gensidig orientering om relevante
emner finder sted. Herudover skal bestyrelsen indkalde til borgermøde af
orienterende art.

§ 9
Foreningen kan kun opløses, når forslag herom er optaget som særskilt
punkt på dagsordenen ved indvarslingen til generalforsamlingen og mindst
2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Samme generalforsamling træffer
ligeledes beslutningom foreningens midlers anvendelse i tilfælde af opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning
af foreningen, indkaldes efter gældende bestemmelser i § 6 til ekstraordinær
generalforsamling. På denne kan en opløsning af foreningen finde sted,
såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, ligesom samme ekstraordinære
generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af den opløste forenings
midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 2004.

Dirigent:
Tage Kristensen

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.