Vedtægter

Vedtægter for Hjerting Borgerforening

§1

Foreningens navn er Hjerting Borgerforening,

§2

Foreningens formål er at varetage borgernes fælles interesser.

§3

Foreningens geografiske område er Hjerting Sogn samt naturlige opland.
Som medlemmer kan alle borgere og grundejere, der er fyldt 18 år optages.

§4

Regnskabsåret er kalenderåret. Medlemskontingent må være betalt inden udgangen af december måned. Bestyrelsen opkræver kontingentet.

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan, hvis den enstemmigt finder det fornødent, supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer, som dog ikke har stemmeret. Der er skiftevis 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant og 3 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant på valg. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt og mødet er varslet senest 4 dage før. Ved afstemninger, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. 1. suppleant kan indkaldes af
bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse eller længerevarende sygdom.

§6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den anses, når den er lovligt indvarslet, for beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af marts måned og indkaldes med 30 dages varsel ved bekendtgørelse elektronisk eller i dagblad/lokalblad efter bestyrelsens skøn, indeholdende frist for indsendelse af forslag.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel efter
bestyrelsens beslutning, og skal sammenkaldes af formanden i løbet af højst 10 dage, hvis han får skriftlige krav herom af 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 15 procent af medlemmerne med opgiven dagsorden. Stemmeafgivelse foregår ved håndsoprækning, såfremt ingen kræver skriftlig afstemning.
Et medlemskab har 1 stemme.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 25 procent af medlemmerne er fremmødte, og for at et forslag kan vedtages kræves 2/3 flertal. Såfremt der ikke er 25 procent fremmødte, kan vedtægtsændringer vedtages på
en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kræves 2/3 flertal af de fremmødte. Ellers er almindeligt stemmeflertal afgørende.

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.

  1. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.
    6. Eventuelt.

§8

Bestyrelsen tilstræber, at der mindst en gang om året bliver afholdt et møde med foreninger i området, hvor en gensidig orientering om relevante emner finder sted. Herudover skal bestyrelsen indkalde til borgermøde af orienterende art.

§9

Foreningen kan kun opløses, når forslag herom er optaget som særskilt punkt på dagsordenen ved indvarslingen til generalforsamlingen og mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Samme generalforsamling træffer ligeledes beslutning om foreningens midlers anvendelse i tilfælde af opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning af foreningen, indkaldes efter gældende bestemmelser i § 6 til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan en opløsning af foreningen finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, ligesom samme ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af den opløste forenings midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29.03.2022.

Dirigent:

Halfdan Andersen

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.