§ 1.
Foreningens navn er Hjerting Højskoleforening.

§ 2.
Det er foreningens formål at være et frisindet mødested for folkelig oplysning og samtale, ved afholdelse af foredrag, kulturelle arrangementer og udflugter.

§ 3.
Foreningen afholder generalforsamling hvert år i april.

§ 4. 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter og 2 revisorer. Hvis det ønskes er afstemningen skriftlig. Valg perioden er 2 år, således at der på ulige årstal vælges 2 medlemmer, 1 suppleant og 1 revisor. På lige år vælges 3 medlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.

§ 5.
Generalforsamlingens dagorden skal indeholde.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og lægger program for den følgende sæson inden 1. juni.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftligt krav fra mindst 10% af medlemmerne.

§ 8.
Foreningen kan opløses såfremt dette besluttes af 2/3 af de på den ordinære generalforsamling afgivne stemmer, og hvis beslutningen bekræftes på samme måde ved en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest én måned efter den ordinære generalforsamling.

§ 9.
Foreningens formue skal efter opløsning tilfalde et lokalt arbejde efter generalforsamlingens beslutning Oprindeligt vedtaget 24-8-1993.

Seneste ændringer 21-4-1997.

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.