Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Hjerting Hjemmeside.

§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er hjerting.dk med hjemsted i Hjerting, Esbjerg kommune.
Foreningen er upolitisk og uafhængig af organisationer og foreninger.

§ 2 Foreningens formål.
– At eje og drive en hjemmeside for Hjerting By.
– At informere om hvad Hjerting kan tilbyde indbyggere og turister indenfor kultur, handel og service.

§ 3 Medlemskab.
– Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og har tilknytning til Hjerting.
– Alle der har en betalt annonce på hjemmesiden er samtidig medlem af foreningen.

§ 4 Kontingent.
Driften af hjemmesiden finansieres ved annonceindtægter. Takster for annoncer, kontingenter m.v. fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling.
– Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
– Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes pr. brev eller mail med min. 3 ugers varsel, vedlagt foreningens reviderede regnskab.
– Dagsordenen bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
-Indkomne forslag skal på dagsordenen, og bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
-Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen.
Stemmeret har alle foreningens medlemmer, Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
-Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
-Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet, og vælges med højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har lige mange stemmer.
-Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men på begæring af et enkelt medlem, skal afstemningerne og valg foregå skriftligt.
-Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og af forhandlingerne i det omfang dirigenten finder det rimeligt. Referater underskrives af dirigenten ig referenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

-Dagsordenen skal som min. omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Bestyrelsens forslag til takster for annoncer og årskontingent.
Fremlæggelse af budget til orientering.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.
-Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelses beslutter det, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.
-Indkaldelse sker pr. brev eller mail med den foreslåede dagsorden vedlagt, senest 30 dage efter begæringen er fremsat, og med mindst 14 dages varsel.

§ 7 Bestyrelsen.
-Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
-To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år.
-Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og referent, senest 14 dage efter generalforsamlingen.
-Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, og den repræsenterer foreningen i alle forhold.
-Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
-Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og når formanden finder det fornødent eller når min. 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Suppleanten kan deltage i møderne uden stemmeret.
-Indkaldelse til bestyrelsesmøder med dagsorden sker pr. brev eller mail senest 8 dage før mødet afholdes.
-Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
-Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
-Der tages referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet sættes på som et punkt på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
-Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til den daglige drift af hjemmesiden, og fastsætter deres forretningsorden.

§ 8 Tegning.
-Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden og min. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
-Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitutter til den daglige drift.

§ 9 Hæftelse.
-Forenings formue hæfter alene for foreningens forpligtigelser.
-Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

§ 10 Regnskab og formueforhold.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til forelæggelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår går fra dem 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal føres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

Årsregnskab og status pr. 31. december afleveres til de generalforsamlingsvalgte revisorer inden udgangen af januar måned, underskrevet af bestyrelsen.

Overskud af enhver art skal tilfalde wwwhjerting.dk
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

§ 11 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå regnskabet og kontrollere, at det aflagt i overensstemmelse med § 10, og konstatere at beholdningerne er tilstede.
Revisorerne forsyner regnskabet med en påtegning. der skal indeholde oplysninger om revisiones omfang.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12 Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når min. 2/3 af de afgiven stemmer er for forslaget.

§ 13 Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være tilstede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget.

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny general-forsamling, hvor almindelig stemmeflertal afgør om foreningen skal opløses.

På generalforsamlingen vælges et likvidationsudvalg til at realisere foreningens værdier.

Det overskud der evt. fremkommer, anvendes til almennyttige eller kulturelle formål i Hjerting.

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2004.
Dirigent: Jørgen Rehfeldt
På Generalforsamlingen valgtes som bestyrelse:
Tage Kristensen – Else Marie Jørgensen – Inger Madsen – Finn Bojsen – Manfred Jensen

Stranden og havet byder på

Hjerting strand har fået en stor betydning for alle Kommunens Borgere efter den nye Strandpromenade er blevet etableret. Også Hjerting Strandpark er blevet en stor attraktion for byen. Bademulighederne ved Hjerting er gode og bruges flittigt. Seneste tiltag er æ´Bådslæw der er opført af Hjerting Kanelaug, hvor de historiske Hjertingkaner kan ses.